Będą głosowali nad budżetem na przyszły rok

Będą głosowali nad budżetem na przyszły rok
BIAŁA PODLASKA  Trwa sesja rady miasta Biała Podlaska. Wśród punktów przewidzianych na obrady rozpoczęte 28 grudnia o godz.10 jest m.in. głosowanie nad budżetem na 2021 rok. Co znajduje się w projekcie?

Planowane na przyszły rok dochody miasta wyniosą ponad 417 mln zł, w tym dochody bieżące ponad 370 mln oraz dochody majątkowe ponad 47 mln. Dochody majątkowe to środki pochodzące m.in. z dotacji unijnych (33 mln) oraz z dotacji krajowych (12 mln), jak również ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (ponad 2 mln). Dochody bieżące to natomiast dochody własne (blisko 125 mln), w tym podatki i opłaty lokalne (56 mln, m.in. podatek od nieruchomości – 29,8 mln) oraz udziały w PIT i CIT (ponad 68 mln).

Nie bez znaczenia na stan finansów miasta jest także sytuacja epidemiczna w kraju. – Szacujemy, że wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu podatków lokalnych będą w 2020 roku o około 6 mln niższe niż planowaliśmy. Wysokość udziałów w podatkach PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów, wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej gospodarki – informuje Marta Mirończuk, skarbnik miasta.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 r. wydatki wyniosą ponad 447 mln, w tym aż 90,8 mln, tj. 20,28 proc., stanowią wydatki inwestycyjne. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. – Robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz spowolnienie dynamiki procesów inwestycyjnych – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji jest m.in. przebudowa ul. Sidorskiej, budowa ul. Armii Krajowej, przebudowa ul. Podmiejskiej, dojazd do tunelu, a więc ulice Lubelska i Witoroska, kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Krzna, budowa dwóch rond „transgranicznych”, przebudowa stadionu miejskiego, zagospodarowanie terenu przy TOP-54, budowa małych instalacji OZE – II etap, budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta – etap II, remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta, rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów, budowę dróg osiedlowych w ramach tzw. białej księgi dróg, remont nawierzchni dróg i chodników, utworzenie strefy płatnego parkowania, inwestycje przyjęte w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– Zaplanowane inwestycje będą realizowane również z dofinansowania zewnętrznego. Posiadamy już podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji w kwocie blisko 56 mln – podkreśla Litwiniuk.

Na wydatki bieżące zaplanowane zostało 357 mln zł. Prawie 166 mln wydanych zostanie na oświatę, w tym ponad 116 mln stanowią wydatki na wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie, w stosunku do 2020 r., wyniesie 11 mln, przy relatywnie niższym wzroście subwencji oświatowej. Ta pokrywa tylko część wydatków oświatowych. Do funkcjonowania oświaty miasto w 2021 r. „dopłaci” z dochodów własnych prawie 51 mln zł.

Kolejną pod względem wielkości pozycją są wydatki na tzw. Program 500+ oraz inne świadczenia wypłacane przez MOPS – jest to kwota ponad 93 mln zł. Znaczną pozycję, ponad 32 mln, stanowią wydatki na utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, lokalny transport zbiorowy oraz na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami komunalnymi. Na obsługę długu, czyli na odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji, miasto zaplanowało 1,4 mln zł. Deficyt budżetowy planowany na rok 2021 to 30 mln zł. – Miasto musi jak najlepiej wykorzystać szansę na pozyskanie środków zewnętrznych. W tym celu nie zawahamy się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 25 mln zł na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych inwestycjach – zaznacza skarbnik.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: