Największą grupę uchodźców stanowili Białorusini

Największą grupę uchodźców stanowili Białorusini
W I połowie tego roku wnioski uchodźcze w Polsce złożyło 5,1 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 0,8 tys. obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań zostało umorzonych. Nieco ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną czasową.
Dotychczas w tym roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Białorusi – 1,5 tys. osób. W dalszej kolejności pod względem liczebności byli obywatele: Ukrainy – 1,2 tys. osób, Rosji – 0,8 tys. osób, Iraku – 0,5 tys. osób oraz Afganistanu – 0,2 tys. osób. Prawie 30 proc. spraw dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W I połowie 2022 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatrzył wnioski 5,5 tys. osób. Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 2,3 tys. obcokrajowców. Byli to w zdecydowanej większości Białorusini – 2,1 tys. osób, a także obywatele Afganistanu – 50 osób oraz Ukrainy – 40 osób.
Decyzje negatywne otrzymało prawie 800 cudzoziemców. Najliczniejsze grupy w tym zakresie stanowili obywatele: Rosji – 330 osób, Iraku – 280 osób oraz Tadżykistanu – 50 osób.
Postępowania dotyczące 2,4 tys. osób zakończyły się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli: Iraku – 950 osób, Afganistanu – 390 osób i Ukrainy – 320 osób. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji lub wycofał swój wniosek (najczęściej w przypadku obywateli Ukrainy).
W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 4,9 tys. osób. Wsparcie jest zapewniane podczas rozpatrywania wniosku uchodźczego i obejmuje m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę zdrowotną oraz naukę języka polskiego. Cudzoziemcy mają do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada natomiast nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom i członkom najbliższej rodziny (w przypadku posiadania Karty Polaka). Osoby te uznaje się za korzystające z ochrony czasowej zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE stwierdzającą istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy. W Polsce zarejestrowano na tej podstawie nieco ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin.
Ponadto, Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał 1 tys. zaświadczeń o korzystaniu z ochrony czasowej przez osoby, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych we wspomnianej decyzji wykonawczej Rady UE.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: