Sprawozdanie prezydenta w internecie, nie na sesji

Sprawozdanie prezydenta w internecie, nie na sesji
fot. archiwum

BIAŁA PODLASKA Na jednej z ostatniej sesji Rady Miasta większość radnych zdecydowała o usunięciu z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z działalności prezydenta, które zwyczajowo zawsze – nie tylko zresztą w Białej Podlaskiej – było przedstawiane na początku obrad samorządu. Teraz mieszkańcy tych informacji muszą szukać na stronie internetowej magistratu.

Decyzję podjęli radni niepisanej – jeszcze – koalicji Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej. Prezydent nie opowie już więc o swojej pracy publicznie. Radni Koalicji Obywatelskiej oraz wyrzucony niedawno z szeregów Zjednoczonej Prawicy Edward Borodijuk zostali w tej kwestii przegłosowani. Doświadczony radny Borodijuk proponował, aby nie rezygnować z tradycji i pozwolić, by tak jak poprzednicy, również Michał Litwiniuk mógł podczas obrad informować mieszkańców oglądających sesję on-line o swojej pracy. Radni pozwolili jedynie, aby władze miasta wygłosiły podczas obrad raport dotyczący postępu prowadzonych w mieście inwestycji.

Wśród informacji na temat bieżącej pracy prezydenta, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdziemy m.in. te o spotkaniu z dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego Michałem Jaskotem w celu omówienia inwestycji AMW w Białej Podlaskiej oraz rozmowie z Krzysztofem Korwin-Piotrowskim, dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego na temat koncepcji czwartej edycji wydarzenia. Znajdziemy tam również informacje o odwiedzinach na placu budowy stadionu czy udziale w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne.

Zarówno na sesji, jak i w internecie, publikowana jest informacja na temat postępu prowadzonych w mieście inwestycji. Trwa m.in. przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od Armii Krajowej do Francuskiej (termin zakończenia prac to czerwiec 2022 r.), rozbudowa al. Solidarności i przebudowa ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej (zakończenie przebudowy planowane jest na 15 września 2022 r.), przebudowa stadionu miejskiego: budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu (zakończenie prac to 19 lipca 2022 r.), czy dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych w ramach programu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap”.

Sprawozdanie z pracy prezydenta miasta znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska, w zakładce „Rada Miasta” (link: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=916).

A informację na temat stanu realizacji inwestycji publikujemy poniżej:

W realizacji znajdują się zadania:
– W ramach realizowanego projektu pt. „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” trwa realizacja następujących zadań:
budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na ulicy Janowskiej;
– rozbudowa ulicy Janowskiej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej w rejonie ronda im. Żołnierzy Wyklętych do Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem;
– przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegającej na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Zamkowej, Łomaskiej i Witoroskiej;
– rozbudowa ulicy Zielonej i Łomaskiej obejmująca budowę ścieżki rowerowej i chodników.
Planowany termin zakończenia projektu – 30.06.2022 r.
– Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Francuskiej.
Planowany termin zakończenia przebudowy – 30.06.2022 r.
– rozbudowa drogi powiatowej nr 1068L ulicy Sidorskiej i drogi powiatowej  nr 1154L Al. Solidarności w Białej Podlaskiej i przebudowa drogi powiatowej nr 1068L ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej.
Planowany termin zakończenia rozbudowy – 15.09.2022 r.

– przebudowa stadionu miejskiego: budowa hali sportowej oraz trybun wraz  z zagospodarowaniem terenu.
Planowany termin zakończenia prac – 19.07.2022 r.

– wykonanie, dostarczenie i montaż urządzeń służących informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach wykorzystywanych przez Muzeum Południowego Podlasia oraz amfiteatrze – termin realizacji do 24.02.2022 r.
– opracowanie projektu budowlanego na: „Budowę ul. Sokulskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sowią (wraz z sięgaczem do końca działki nr 84/5) do istniejącego zjazdu z ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”- termin realizacji do 31.03.2022 r.

– budowa i modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Przechodniej  i ul. Wąskiej;
– budowa parku miejskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej;
budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Jana Pawła II na wschód wraz
z robotami towarzyszącymi;
modernizacja pomieszczeń niskiego parteru domu wycieczkowego „Podlasie” przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38;
– budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika;
– rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rewakowicza;
– wykonanie ident;yfikacji wizualnej zewnętrznej na zabytkowych budynkach Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów oraz na terenie Zespołu.

 

W ramach realizowanego projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” trwa realizacja następujących zadań:
– rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola – termin realizacji do 25.02.2022 r.;
– przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta na salę spotkań – termin realizacji do 22.03.2022 r.;
– rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej nr 1 wraz
z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej  i deszczowej – termin realizacji do 27.11.2022 r.;
– budowa obiektów małej architektury – meble miejskiej – termin realizacji do 31.03.2022 r.

W ramach realizowanego projektu pt. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” trwa realizacja następujących zadań: budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – na terenie miasta od ul. Żurawiej na zachód (do granic miasta) oraz budowa parkingu przy ul. Droga Wojskowa – termin realizacji do 12.07.2022 r.
Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska – II etap: dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych wraz
z wdrożeniem inteligentnego systemu zarzadzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.
– instalacja fotowoltaiczna – termin realizacji do 26.02.2022 r.;
– kolektory słoneczne – termin realizacji 26.08.2022 r.

Drogi osiedlowe w ramach planu budowy dróg i chodników: budowa ulic  w formule zaprojektuj i wybuduj: ul. Na Skarpie, ul. Generała Franciszka Kleeberga, ul. S. Maczka – termin realizacji do 11.07.2022 r.
Zadania zrealizowane:
– Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap II w ramach realizacji projektu zakończono następujące zadania:
– budowa oświetlenia ulicy Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej – inwestycja wykonana i odebrana 30.12.2021 r.
– budowa oświetlenia ulicy Dolnej w Białej Podlaskiej,
– budowa oświetlenia ulicy Cisowej, Wiązowej, Bartka Las, Sasankowej, Jarzębinowej, Cienistej, Modrzewiowej, Zagajnikowej w Białej Podlaskiej,
– budowa oświetlenia ulicy Ceglanej, Jesionowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Borówkowej, Paprociowej, Jaworowej, Iglastej, Zawilcowej w Białej Podlaskiej, – inwestycja wykonana i odebrana 09.02.2022 r.
– budowa oświetlenia ulicy Gromadzkiej, Dalekiej, Twardej, Witoroskiej w Białej Podlaskiej.
– budowa boiska do siatkonogi wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i miejscami parkingowymi dla potrzeb Akademii Piłkarskiej TOP54 – inwestycja wykonana  i odebrana 29.12.2021 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

– Siłownia zewnętrzna Na Skarpie – inwestycja wykonana i odebrana 23.12.2021 r.
Wspólna realizacja z deweloperem, przebudowa ulic: Wandy Madler i ul. Stanisława Damrosza oraz budowa ulic: Władysława Bownika, ks. Edmunda Barbasiewicza  i Haliny Łuczyckiej – inwestycja wykonana i odebrana 29.12.2021 r.
– Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulicy łączącej ulicę Warszawską i ulicę Koncertową wraz z budową mostu na rzece Krzna – inwestycja wykonana i odebrana 23.12.2021 r.

– „Aktywna Biała – streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych – termin realizacji do 17.03.2022 r.
Remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sidorskiej 30 – termin realizacji do 16.07.2022 r.

Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego:
– na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej;

– na budowę chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. S. Drzewieckiego do ul. Podleśnej w Białej Podlaskiej;

Opracowywanie dokumentacji projektowych zadań:
– budowa ulicy Generała Władysława Sikorskiego wraz z budową i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
– budowa zatoki autobusowej z chodnikiem przy ul. Lubelskiej.
– budowa ulicy Jastrzębiej w Białej Podlaskiej.
– budowa ulicy Morelowej w Białej Podlaskiej.
– budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Białej Podlaskiej.
– budowa chodnika przy ul. Sosnowej od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia w Białej Podlaskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy