Poradę konsumencką można uzyskać za darmo

Poradę konsumencką można uzyskać za darmo

BIAŁA PODLASKA O tym kiedy i w jakich okolicznościach można skorzystać z porady konsumenckiej, gdzie szukać pomocy, rozmawiamy z Jolantą Marczuk, miejskim rzecznikiem konsumentów.

15 marca obchodzony Światowy Dzień Konsumenta. Skąd ta data?

– Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez Johna F. Kennedy’ego. W rocznicę jego przemówienia, tj. 15 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. W Polsce to święto jest obchodzone od 2000 r. ima na celu uświadamianie konsumentom ich praw i możliwości szukania pomocy kiedy natrafiają na trudności w sprawach konsumenckich, np. tych wynikających z wad zakupionych rzeczy czy nieprawidłowo zawartych umów.

Trzeba przyznać, że coraz więcej konsumentów zna swoje prawa i wie gdzie szukać pomocy, niemniej jednak kilka kwestii warto przypomnieć.

– Podmiotem, znajdującym się najbliżej konsumentów jest rzecznik konsumentów, umiejscowiony w powiatach lub w miastach na prawach powiatu i wykonujący swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Do zadań oraz kompetencji rzecznika przede wszystkim należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów jak sama nazwa wskazuje udziela porad konsumentom. Zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pomoc prawna rzeczników jest skierowana do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

W jaki sposób pomaga rzecznik konsumentów ?

– Jak już wspomniałam podstawowym zadaniem do realizacji wynikającym z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zadanie to jest realizowane przez udzielanie porad konsumentom, w związku z naruszeniami ich interesów wynikających z różnego rodzaju wad towarów bądź nienależycie wykonywanych umów, udzielanie pomocy prawnej przy redagowaniu pism reklamacyjnych oraz odwołań od nieuznanych reklamacji, redagowanie odstąpień od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bądź  udostępnianie konsumentom gotowych wzorów takich pism.

Poradę prawną z zakresu spraw konsumenckich można uzyskać osobiście, elektronicznie jak i telefonicznie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przez telefon nie ma możliwości analizowania dokumentacji sprawy i taka porada może jedynie dotyczyć zagadnień ogólnych takich, które mają na celu wskazanie trybu postępowania w danej sprawie, skierowanie do właściwej instytucji w sytuacji gdy sprawa nie podlega kompetencjom rzecznika konsumentów.

Kiedy okaże się, że porady udzielane konsumentowi są niewystarczające do wyjaśnienia i ostatecznego załatwienia sprawy wówczas po dokładnej analizie dokumentów i na wniosek konsumenta rzecznik może podjąć interwencję pisemną do przedsiębiorcy.

Z jakimi sprawami możemy się zgłaszać do rzecznika konsumentów?

– Zakres materialny spraw, z którymi borykają się konsumenci i z którymi mogą się zgłaszać po pomoc do rzecznika konsumentów jest niezwykle szeroki i obejmuje, m.in. sprawy z zakresu umów kupna/sprzedaży zawartych w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa jak i na odległość. Zakupy odzieży, obuwia, mebli, wyposażenia wnętrz, urządzeń RTV i AGD, sprzętu elektronicznego i komputerowego, kosmetyków, środków czyszczących, produktów związanych z opieką zdrowotną, art. rekreacyjnych, zabawek, art. dla dzieci i innych stanowią najczęściej przedmiot sporów.

A co z usługami?

– Również usługi świadczone w ramach umów dot. telewizji, telefonii, usług finansowych, ubezpieczeniowych, pocztowych i kurierskich, związanych z rynkiem nieruchomości, transportowych, związanych z turystyką i rekreacją, edukacyjnych, pocztowych, budowlanych, turystycznych, dostaw: wody, gazu, energii elektrycznej pozostają  w obszarze analiz i działań rzecznika. Podobnie jak umowy o dzieło na remonty, naprawy itp. stanowią pole działań rzecznika.

 Czy są jeszcze inne instytucje udzielające pomocy konsumentom i chroniące ich praw?

– W Polsce jest wiele podmiotów powołanych do ochrony praw konsumentów. Tak też ze sprawami z zakresu: ubezpieczeń i finansów można się zwrócić o pomoc do Rzecznika Finansowego, tel. 22 333 73 26-28, www.rf.gov.pl, usług telekomunikacyjnych i pocztowych do Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, tel. 22 330 40 00, www.cik.uke.gov.pl, dostaw energii, gazu, paliw – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, tel. 22 244 26 36, drr@ure.gov.pl, www.ure.gov.pl, poradnictwa, mediacji, pozasądowego rozwiązywania sporów – Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,  www.uokik.gov.pl/wiih, podróży lotniczych – Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tel. 22 520 72 00, 222 692 600, www.ulc.gov.pl, podróży kolejowych: Urząd Transportu Kolejowego, tel. 22 460 40 80, pasazer@utk.gov.pl, www.pasazer.utk.gov.pl, spraw transgranicznych – Europejskie Centrum Konsumenckie, www.konsument.gov.pl, zapytania konsumenckie: ECCNET-L@ec.europa.eu. Infolinia Konsumencka od nr: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Wszystkim konsumentom z racji Światowego Dnia Konsumenta życzę bezpiecznych i udanych zakupów, prawidłowo zawartych umów i jak najmniej trudności w dochodzeniu swoich praw.

 

 

Gdzie szukać pomocy na miejscu?

Konsumenci zamieszkujący na terenie miasta Biała Podlaska mogą zgłosić się po pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój 21(parter), w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 9:00 do 15:00, w środy od 9:15 do 17, kontakt pod nr 83 341-68-48, e-mail:mrk@bialapodlaska.pl.

Mieszkańcy innych miast/powiatów na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim mieście/powiecie. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy