Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek mający kancelarię w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Janowska 13 A, oznaczonej jako:

działki nr: 1545/1 i 1547/1 o ogólnej pow. 104 m2 zabudowane piętrowym murowanym budynkiem handlowo-usługowym z poddaszem użytkowym o pow. 270,4 m2 i piwnicą użytkową, 

stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00057682/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                  1.143.127,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę:                               762.084,67 zł.

Rękojmia wynosi kwotę:                                                            114.312,70 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: