Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E   KM  132/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-12-19 o godzinie 09:00  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VII odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa, niezabudowana (lasy, pastwiska trwale) - numer ewidencyjny działki 772 o powierzchni 0,9900 ha położonej w miejscowości Musiejówka (gm. Rossosz)  mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00122852/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 279,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  9 209,25 zł.

Wadium wynosi: 1 227,90 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust 1. wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

 

O B W I E S Z C Z E N I E   KM S 239/17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-12-10 o godzinie 09:40  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VI odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako grunt orny, łąka - numer ewidencyjny działki: 175/1 o powierzchni 1,0000 ha (niezabudowana) położonej w miejscowości Kostomłoty (gm. Kodeń) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00064544/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15 572,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  11 679,00 zł.

Wadium wynosi: 1 557,20 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust 1. wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

 

O B W I E S Z C Z E N I E   KM  1020/17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-12-28 o godzinie 09:30  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr XI odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa - numery ewidencyjne działek: 294, 295/1 o łącznej powierzchni 0,9000 ha (zabudowane budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym) położonej w miejscowości Kobylany (gm. Terespol) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr KW LU1B/00003747/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 112 432,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 741 621,33 zł.

Wadium wynosi: 111 243,20 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy