Budżet zaplanowany. Ważne inwestycje mimo pandemii

Budżet zaplanowany. Ważne inwestycje mimo pandemii

BIAŁA PODLASKA W ubiegłym tygodniu projekt budżetu na przyszły rok został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Planowane na przyszły rok dochody miasta wyniosą ponad 417 mln zł, w tym dochody bieżące ponad 370 mln oraz dochody majątkowe ponad 47 mln. Dochody majątkowe to środki pochodzące m.in. z dotacji unijnych (33 mln) oraz z dotacji krajowych (12 mln), jak również ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (ponad 2 mln). Dochody bieżące to natomiast dochody własne (blisko 125 mln), w tym podatki i opłaty lokalne (56 mln, m.in. podatek od nieruchomości – 29,8 mln) oraz udziały w PIT i CIT (ponad 68 mln).

Nie bez znaczenia na stan finansów miasta jest także sytuacja epidemiczna w kraju. – Szacujemy, że wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu podatków lokalnych będą w 2020 roku o około 6 mln niższe niż planowaliśmy. Wysokość udziałów w podatkach PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów, wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej gospodarki – informuje Marta Mirończuk, skarbnik miasta.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 r. wydatki wyniosą ponad 447 mln, w tym aż 90,8 mln, tj. 20,28 proc., stanowią wydatki inwestycyjne. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. – Robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz spowolnienie dynamiki procesów inwestycyjnych – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk.

Sporo inwestycji

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji jest m.in. przebudowa ul. Sidorskiej, budowa ul. Armii Krajowej, przebudowa ul. Podmiejskiej, dojazd do tunelu, a więc ulice Lubelska i Witoroska, kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Krzna, budowa dwóch rond „transgranicznych”, przebudowa stadionu miejskiego, zagospodarowanie terenu przy TOP-54, budowa małych instalacji OZE – II etap, budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta – etap II, remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta, rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów, budowę dróg osiedlowych w ramach tzw. białej księgi dróg, remont nawierzchni dróg i chodników, utworzenie strefy płatnego parkowania, inwestycje przyjęte w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– Zaplanowane inwestycje będą realizowane również z dofinansowania zewnętrznego. Posiadamy już podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji w kwocie blisko 56 mln – podkreśla Litwiniuk.

Na wydatki bieżące zaplanowane zostało 357 mln zł. Prawie 166 mln wydanych zostanie na oświatę, w tym ponad 116 mln stanowią wydatki na wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie, w stosunku do 2020 r., wyniesie 11 mln, przy relatywnie niższym wzroście subwencji oświatowej. Ta pokrywa tylko część wydatków oświatowych. Do funkcjonowania oświaty miasto w 2021 r. „dopłaci” z dochodów własnych prawie 51 mln zł.

Kolejną pod względem wielkości pozycją są wydatki na tzw. Program 500+ oraz inne świadczenia wypłacane przez MOPS – jest to kwota ponad 93 mln zł. Znaczną pozycję, ponad 32 mln, stanowią wydatki na utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta, lokalny transport zbiorowy oraz na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami komunalnymi. Na obsługę długu, czyli na odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji, miasto zaplanowało 1,4 mln zł. Deficyt budżetowy planowany na rok 2021 to 30 mln zł. – Miasto musi jak najlepiej wykorzystać szansę na pozyskanie środków zewnętrznych. W tym celu nie zawahamy się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 25 mln zł na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych inwestycjach – zaznacza skarbnik.

Budżet prorozwojowy

– To kolejny budżet prorozwojowy, który pozwala nam kontynuować inwestycyjną ofensywę, tak istotnie zmieniającą nasze miasto. Wśród prawie 448 mln zł wydatków, aż 91 mln przeznaczymy na inwestycje. Budżet zawiera następny historyczny projekt: przeprawę w ciągu ulic Artyleryjskiej i Dalekiej z mostem na Krznie. To największa z moich obietnic wyborczych, która była pozytywnie odebrana w kampanii – podsumowuje prezydent Litwiniuk.

Co ważne, ma ona doprowadzić do upłynnienia ruchu w tej części miasta.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: