Biała Podlaska: Jest wsparcie dla rodzin

Biała Podlaska: Jest wsparcie dla rodzin

Umowa została podpisana 28 maja w Lublinie

Miasto otrzyma 1,4 mln zł z funduszy unijnych na utworzenie i działalność Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych. Zakłada wsparcie rodzin oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego.

Projekt przygotowany przez wydział rozwoju miasta bialskiego magistratu otrzymał największą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu na liście ocenionych wniosków o dofinansowanie, zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana 28 maja, dofinansowanie wyniesie 1,4 mln zł.

– Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane zostaną także działania polegające na upowszechnianiu działań asystentów rodziny i rodzin wspierających oraz na rozwoju i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy zastępczej – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta.

Podejmowane działania mają zapobiegać marginalizacji i przyczyniać się do wyprowadzenia z trudnej sytuacji osób i rodzin oraz wyposażenia ich w narzędzia umożliwiające samodzielne radzenie sobie z problemami i potrzebami. Obejmą m.in. utworzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej punktu konsultacyjno-doradczego, w którym realizowane będzie specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. – Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z siedzibą w Lublinie, która wesprze MOPS w realizacji wybranych usług specjalistycznych – uzupełnia rzecznik.

Projekt "Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska" został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest jednym z projektów realizowanych w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych i wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: