Stawiamy na język chiński i współpracę z zagranicznymi szkołami

Stawiamy na język chiński i współpracę z zagranicznymi szkołami

TERESPOL Likwidacja Liceum Ogólnokształcącego i powołanie Akademickiego Liceum pod kuratelą PSW w Białej Podlaskiej wzbudzało w mieście ogromne emocje. Mimo katastroficznych przepowiedni o rychłym końcu jej istnienia, placówka nie tylko sprawnie funkcjonuje, ale ciągle się rozwija. O tym, jakie jeszcze wyzwania stoją przed szkołą oraz planach utworzenia nowych kierunków, z dyrektorem Bogusławem Korzeniewskim rozmawia Sylwia Bujak.

Jak pan ocenia kondycję Liceum Akademickiego w Terespolu po ponaddwuletnim funkcjonowaniu?

W roku szkolnym 2020/2021 zaproponujemy absolwentom szkoły podstawowej aż siedem kierunków kształcenia – mówi Bogusław Korzeniewski

- Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób. Szczególne zasługi w jego powstaniu położyli rektor PSW prof. dr hab. Józef Bergier oraz burmistrz Terespola Jacek Danieluk. Wszyscy, którzy tworzyli liceum, postawili sobie za cel, by była to szkoła o wysokim poziomie kształcenia, zapewniająca bezpieczeństwo uczniom, kształtująca uniwersalne wartości humanistyczne oraz współpracująca z rodzicami i otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Terespol ma piękne tradycje szkolnictwa licealnego. Dlatego też dyrekcja i nauczyciele starają się, aby była to szkoła mająca prestiż i autorytet w środowisku lokalnym, przyjazna uczniom, otwarta na ich potrzeby i wszechstronny rozwój. Szkoła jest w bardzo dobrej kondycji, zarówno pod względem lokalowym, jak osobowym. Budynek przeszedł kilka lat temu gruntowy remont elewacji i stolarki, klasopracownie mają bogate wyposażenie dydaktyczne, w każdej z nich znajdują się tablice multimedialne lub ekrany interaktywne. W tym roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię językową.

Przypomnijmy, że Liceum Ogólnokształcące zostało zlikwidowane m.in. z powodu zbyt małego zainteresowania nauką w nim i niewielką liczbą uczniów. Czy nowa placówka cieszy się większym zainteresowaniem? Jak zachęca się uczniów do podjęcia w niej nauki?

- Staramy się sukcesywnie poprawiać zarówno warunki, jak i atrakcyjność kształcenia, poszerzając ofertę edukacyjną o nowe kierunki, np. medyczny, logistykę i spedycję oraz celno-skarbowy. Od nowego roku szkolnego wprowadzamy język chiński, który będzie przedmiotem dodatkowym w klasach: logistyka i spedycja oraz lingwistycznej. Nasze liceum rozwija się szybko. W roku szkolnym 2017/2018 naukę w ALO w Terespolu rozpoczęło 22 uczniów, w roku szkolnym 2018/2019 – 43, zaś obecnie uczy się 110. Pozytywny dla rozwoju szkoły jest fakt, że coraz więcej uczniów z bardzo dobrymi wynikami wybiera liceum akademickie w Terespolu jako szkołę dalszego kształcenia.

Gdy tworzono placówkę, sporo się mówiło o uczniach zza wschodniej granicy. Czy szkoła zapewnia odpowiednie warunki kształcenia dla obcokrajowców i czy ma takich uczniów?

- W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Polską Harcerską Szkołą Społeczną w Brześciu, która działa od września 2015 roku, a jej założycielką jest Anna Paniszewa. W kwietniu 2019 roku uczniowie z Brześcia odwiedzili nasze liceum. Po wizycie kilkoro z nich wyraziło chęć kształcenia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu i w maju pięć osób złożyło podania o przyjęcie. Już na początku roku szkolnego wyznaczyłem nauczycielkę języka rosyjskiego na opiekunkę tej grupy uczniów, przydzieliłem im też dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Uczniowie z Brześcia szybko nawiązali przyjazne stosunki z kolegami i koleżankami ze swoich klas, integrując się ze społecznością szkolną naszego liceum.

Przed jakimi wyzwaniami stoi placówka? Jakie dostrzega pan jako dyrektor pilne potrzeby?

- Podstawowe wyzwania związane są z zapewnieniem wysokiego poziomu kształcenia oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia. Jedną z istotnych potrzeb jest doposażenie klasopracowni chemicznej o pomoce dydaktyczne dające możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń, które nie tylko wzbogacają proces dydaktyczny, ale też wpływają na większe zainteresowanie przedmiotem. Chciałbym też w przyszłości nawiązać współpracę ze szkołami w Europie Zachodniej, żeby otworzyć szersze możliwości kontaktów naszych uczniów z ich rówieśnikami z Zachodu. Obecnie rozwijamy współpracę z dwoma szkoła na Białorusi: Gimnazjum nr 2 oraz Polską Harcerską Szkołą Społeczną.

Obecnie uczniowie uczą się na trzech kierunkach kształcenia: w klasie mundurowej, matematyczno-przyrodniczej i humanistyczno-lingwistycznej. Czy są plany utworzenia nowych kierunków?

- W roku szkolnym 2020/2021 zaproponujemy absolwentom szkoły podstawowej aż siedem kierunków kształcenia: medyczny we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, logistyka i spedycja we współpracy z PKP Cargo, które ufunduje stypendia dla najlepszych uczniów, celno-skarbowy pod patronatem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, bezpieczeństwo narodowe (klasa mundurowa), lingwistyczny, matematyczno-geograficzny oraz humanistyczny.

Pod koniec ubiegłego roku szkoła podpisała porozumienie z bialską PSW i bialskim szpitalem specjalistycznym. Jakie cele będzie realizowało porozumienie i na czym będzie polegała współpraca między instytucjami?

- Dzięki temu porozumieniu w naszym liceum od roku szkolnego 2020/2021 powstanie klasa medyczna, w której oprócz rozszerzenia z biologii i chemii będą realizowane dodatkowe przedmioty, m.in. anatomia, podstawowe zabiegi medyczne, pierwsza pomoc (rozszerzony kurs z udzielania pierwszej pomocy, kończący się egzaminem z umiejętności jej udzielania) oraz wykłady prowadzone przez kadrę medyczną szpitala. Uczniowie będą też mieli możliwość wyjazdu na zajęcia praktyczne do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Państwowej Szkoły Wyższej. Absolwenci tej klasy zdobędą bardzo dobre przygotowanie do studiów na kierunkach m.in. lekarskim, stomatologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, biologii, chemii. Dzięki temu, że w Państwowej Szkole Wyższej prowadzone są studia na kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, nasi absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na tej bardzo dobrej uczelni

Cały wywiad dostępny w papierowymi cyfrowym wydaniu Podlasianina nr 3

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy