Sprawozdanie prezydenta i raport z wykonania inwestycji

Sprawozdanie prezydenta i raport z wykonania inwestycji
fot. archiwum

BIAŁA PODLASKA Na jednej z ostatniej sesji Rady Miasta większość radnych zdecydowała o usunięciu z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z działalności prezydenta, które zwyczajowo zawsze – nie tylko zresztą w Białej Podlaskiej – było przedstawiane na początku obrad samorządu. Teraz mieszkańcy tych informacji muszą szukać na stronie internetowej magistratu.

Decyzję podjęli radni  Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej. Prezydent nie opowie już więc o swojej pracy publicznie. Radni Koalicji Obywatelskiej oraz wyrzucony niedawno z szeregów Zjednoczonej Prawicy Edward Borodijuk zostali w tej kwestii przegłosowani. Doświadczony radny Borodijuk proponował, aby nie rezygnować z tradycji i pozwolić, by tak jak poprzednicy, również Michał Litwiniuk mógł podczas obrad informować mieszkańców oglądających sesję on-line o swojej pracy. Radni pozwolili jedynie, aby władze miasta wygłosiły podczas obrad raport dotyczący postępu prowadzonych w mieście inwestycji.

Informacje te możemy znaleźć w BIP (https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=916 ), ale publikujemy je również na naszej stronie internetowej.

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH  od 11.02.2022 r. do 6.03.2022 r.

Zadania zrealizowane:

W ramach realizowanego projektu pt. „Remont i przebudowa budynków
na obszarze rewitalizacji miasta z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” zrealizowano następujące zadanie:
– rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola.
W ramach projektu pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – II etap” wykonano:
budowę oświetlenia ulicy Dolnej;
budowę oświetlenia ulicy Cisowej, Wiązowej, Bartka Las, Sasankowej, Jarzębinowej, Cienistej, Modrzewiowej, Zagajnikowej;
budowę oświetlenia ul. Gromadzkiej, ul. Dalekiej, ul. Twardej, ul. Witoroskiej.
Opracowywanie dokumentacji projektowych zadań:
budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Lubelskiej.

W realizacji znajdują się zadania:

Przebudowa stadionu miejskiego: budowa hali sportowej oraz trybun wraz
z zagospodarowaniem terenu – planowany termin zakończenia robót 19.07.2022 r.
W ramach realizowanego projektu pt. „Remont i przebudowa budynków
na obszarze rewitalizacji miasta z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” trwa realizacja następujących zadań:
przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta na salę spotkań – termin realizacji do 22.03.2022 r.;
rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej nr 1 wraz
z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej – termin realizacji do 27.11.2022 r.;
budowa obiektów małej architektury – meble miejskie – termin realizacji
do 31.03.2022 r.;
budowa i modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Przechodniej
i ul. Wąskiej – termin realizacji do 21.12.2022 r.
W ramach realizowanego projektu pt. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” trwa realizacja następujących zadań: budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – na terenie miasta od ul. Żurawiej na zachód (do granic miasta) oraz budowa parkingu przy ul. Droga Wojskowa – termin realizacji do 12.07.2022 r.
Projekt pn. „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” – II etap: dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarzadzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.
Zadanie 1. Instalacja fotowoltaiczna – termin realizacji do 26.02.2022 r. – trwają prace odbiorowe.
Zadanie 2. Kolektory słoneczne – 26.08.2022 r.

Drogi osiedlowe w ramach planu budowy dróg i chodników:

budowa ulic  w formule zaprojektuj i wybuduj:
ul. Na Skarpie – termin realizacji do 11.06.2022 r.
ul. Generała Franciszka Kleeberga, ul. Generała Stanisława Maczka – termin realizacji do 11.07.2022 r.

BUDŻET OBYWATELSKI: ”

Aktywna Biała – streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych – termin realizacji do 17.03.2022 r..
Remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sidorskiej 30 – termin realizacji do 16.07.2022 r.
Wykonanie, dostarczenie i montaż urządzeń służących informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach wykorzystywanych przez Muzeum Południowego Podlasia oraz amfiteatrze – termin realizacji do 4.03.2022 r. – trwają prace odbiorowe.
Wykonanie identyfikacji wizualnej zewnętrznej na zabytkowych budynkach Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów oraz na terenie Zespołu – termin realizacji do 27.04.2022 r.
Opracowanie projektu budowlanego na: „Budowę ul. Sokulskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sowią (wraz z sięgaczem do końca działki nr 84/5) do istniejącego zjazdu z ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” – termin realizacji do 31.03.2022 r.
Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika – termin realizacji do 02.09.2022 r.
W ramach projektu pt. „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, trwa realizacja następujących zadań:
budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na ulicy Janowskiej, termin realizacji: 31.05.2022 r.;
rozbudowa ulicy Janowskiej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej w rejonie ronda im. Żołnierzy Wyklętych do Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem, termin realizacji: 31.05.2022 r.;
przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 polegającej na budowie ścieżek rowerowych i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Zamkowej, Łomaskiej i Witoroskiej, termin realizacji: 30.05.2022 r.;
rozbudowa ulicy Zielonej i Łomaskiej obejmująca budowę ścieżki rowerowej i chodników, termin realizacji: 31.05.2022 r..
Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Francuskiej, termin realizacji: 30.06.2022 r.
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1068L (ulicy Sidorskiej) w Białej Podlaskiej i drogi powiatowej nr 1154L (Al. Solidarności) w Białej Podlaskiej, termin realizacji: 14.09.2022 r.
Opracowywanie dokumentacji projektowych zadań:
budowa ulicy Generała Władysława Sikorskiego wraz z budową i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, termin realizacji: 22.03.2022 r.;
budowa ulicy Jastrzębiej, termin realizacji: 30.05.2022 r.;
budowa ulicy Morelowej, termin realizacji: 29.04.2022 r.;
budowa ulicy Zawiszy Czarnego, termin realizacji: 29.04.2022 r.;
budowa chodnika przy ul. Sosnowej od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia, termin realizacji: 15.04.2022 r.;
budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Drzewieckiego do ul. Podleśnej, termin realizacji: 15.06.2022 r.

Trwa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego:

w ramach projektu pt. „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta z przeznaczeniem na realizację usług społecznych” w zakresie zadania: budowa parku miejskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej – postępowanie powtórzone z powodu, iż wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy;
budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Białej Podlaskiej od ul. Jana Pawła II
na wschód wraz z robotami towarzyszącymi (w ogłoszonym kolejny raz postępowaniu zadanie podzielono na 4 części) – postępowanie powtórzone, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Akademickiej;
budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Orzechowa 58;
modernizacja pomieszczeń niskiego parteru domu wycieczkowego „Podlasie”
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38;
BUDŻET OBYWATELSKI: rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Rewakowicza.
budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską;
wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej” – unieważniono poprzednie ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, ze względu na brak ofert;
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej: Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Terebelskiej do ul. Janowskiej;
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w Białej Podlaskiej – ul. Brzeska na odc. 237m;
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej: Al. Jana Pawła II na odc. 62m.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA ZA OKRES OD 12.02.2022 R. DO 6.03.2022 R.

W dniach 14-18 lutego przebywałem na urlopie wypoczynkowym.
17 marca
Naczelnik Gabinetu Prezydenta pan Wojciech Sosnowski uczestniczył w posiedzeniu nowej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starostwie Powiatowym.
19 marca
Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Gabriela Kuc-Stefaniuk otworzyła w moim imieniu objęty Honorowym Patronatem ogólnopolski turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej.
21 lutego
Podpisałem z panem Pawłem Niczyporukiem, prezesem firmy PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo, umowę na realizację zadania polegającego na budowie i modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Przechodniej i ul. Wąskiej. To inwestycja realizowana
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest jednym z elementów projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”.
22 lutego
Udzieliłem w Urzędzie Stanu Cywilnego ślubu parze bialczan.
23 lutego
Wraz z naczelnikiem Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu, panem dr. Stanisławem Romanowskim, dyrektorem Bialskiego Centrum Kultury, panem Zbigniewem Kapelą, panią Martą Cholewińską z BCK i rzecznik prasową Urzędu Miasta, panią Gabrielą Kuc-Stefaniuk spotkaliśmy się z dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego, panem Krzysztofem Korwin-Piotrowskim, by omówić organizację i program IV edycji wydarzenia.
24 lutego
Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą lubelskim, panem Lechem Sprawką. Jej tematem były działania władz rządowych i poszczególnych samorządów w związku z inwazją Rosji w Ukrainie. Następnie, podczas zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na który zaprosiłem przedstawicieli miejskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Białej Podlaskiej, omówiliśmy organizację pomocy w naszym mieście.
25 lutego
Wraz z mieszkańcami miasta wyraziliśmy swój sprzeciw wobec działań wojennych Rosji
w Ukrainie podczas manifestacji na pl. Wolności.

26 lutego
Uruchomiliśmy punkty zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy oraz dla walczących Ukraińców. To siedziba Straży Miejskiej – punkt czynny przez całą dobę, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – dostępny w ciągu tygodnia.
27 lutego
Wraz z kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego UM, panem Arturem Żukowskim, w ramach przygotowania miejskich punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, przywieźliśmy z Chełma łóżka, które otrzymaliśmy od służb wojewody lubelskiego,
do wyposażenia pokoi.
28 lutego
Uruchomiliśmy w Urzędzie Miejski Punkt Konsultacyjny w sprawach pomocy uchodźcom – to specjalny numer telefonu oraz adres e-mail, na które mieszkańcy mogą zgłaszać możliwe formy pomocy, a osoby z Ukrainy – swoje potrzeby. Tu także wszelkie kwestie wsparcia
i pomocy można zgłaszać bezpośrednio.
Naczelnik Gabinetu Prezydenta, pan Wojciech Sosnowski, dostarczył wraz z zastępcą dyrektora MOPS, panem Kamilem Węglińskim, i z radnym miejskim, panem Grzegorzem Siemakowiczem, lekarstwa, żywność, ubrania i inne dary potrzebne uchodźcom przybywającym na przejściu granicznym w Dorohusku.
1 marca
W Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyliśmy wraz z moim zastępcą, panem Maciejem Buczyńskim, naczelnikiem Gabinetu Prezydenta, panem Wojciechem Sosnowskim,
oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, a także z innymi delegacjami, kwiaty w miejscach pamięci: kaźni ofiar UB – przy tablicy na ul. Krótkiej, i przy tablicy znajdującej się na ścianie Zakładu Karnego przy ul. Prostej, poświęconej pamięci tych, którzy w obronie Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej przeciwstawili się komunistycznemu reżimowi.
Przed meczem bialskiego klubu AZS-AWF z Energą Kalisz przekazałem na ręce prezesa bialskiego klubu, pana Mariusza Lichoty, symboliczny czek wsparcia przez nasz samorząd bialskich szczypiornistów rekordową kwotą 300 tys. zł.
2 marca
Podpisałem umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowę podłącza do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej”. Zadanie o wartości
536 273,78 zł wykona Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź.
Podczas spotkania z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownictwem Referatu Zarządzania Kryzysowego i przedstawicielami Referatu Spraw Społecznych UM omówiliśmy bieżącą sytuację organizacji pomocy uchodźcom: konwojów z pomocą, wsparcia na miejscu i przygotowania miejsc kwaterunku w siedzibie Stowarzyszenia Wspólny Świat
i w hotelu udostępnionym przez firmę Edwood (łącznie 120 miejsc).
3 marca
Przekazaliśmy dary dla mieszkańców obwodu samborskiego, partnera powiatu bialskiego,
przyłączając się tym samym do akcji pomocy zorganizowanej przez starostę, pana Mariusza Filipiuka.
4 marca
Podpisałem z panem Marianem Wojtiukiem, prezesem firmy Transbet, umowę na remonty dróg gruntowych w bieżącym roku.
Wraz z kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego, panem Arturem Żukowskim,
oraz z panią skarbnik Martą Mirończuk uczestniczyliśmy w kolejnej wideokonferencji wojewody lubelskiego, pana Lecha Sprawki, z samorządowcami – w sprawie organizacji bieżącej pomocy dla uchodźców.
6 marca
Na uroczystościach miejskich wraz z przedstawicielami miejskiego samorządu, Rady Miasta, służb mundurowych, oświaty i kultury, stowarzyszeń i innych miejskich środowisk oddaliśmy cześć Żołnierzom Niezłomnym. Uczciliśmy ich także, organizując Bieg Tropem Wilczym –
na dwóch dystansach: 5 km i 1963 km (w nawiązaniu do roku śmierci ostatniego
z Niezłomnych).

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy