Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane

Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane
fot. archiwum

Bycie rodziną zastępczą to wielka odpowiedzialność, ale i ogromna radość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, a więc organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki posiadają,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełnienia w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępczej jest bezpłatne dla mieszkańców powiatu bialskiego.

Planowane jest szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które chciałyby zaopiekować się dziećmi, są odpowiedzialne, są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i nie boją się wyzwań.

Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro, pokój 337, 338, tel. 0-83 343-70-66, 0-83 343-29-82, pcprbp@wp.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy