Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 9:00 na sali rozpraw nr VII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

niezabudowane działki gruntu nr: 453 i 456 o ogólnej pow. 1,07 ha stanowiące łąkę (poprzednio działki nr: 31/1 i 28/1 o łącznej pow. 1,05 ha), położonej w miejscowości: Styrzyniec gm. Biała Podlaska, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00031470/2.

Działka nr 453 oszacowana jest na kwotę:                                                               4.068,00 zł.

Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę:           2.712,00 zł.

Rękojmia wynosi kwotę:                                                                                                 406,80  zł.

 

Działka nr 456 oszacowana jest na kwotę:                                                               3.569,00 zł.

Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę:           2.379,33 zł.

Rękojmia wynosi kwotę:                                                                                                  356,90 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 13:00 na sali rozpraw nr VIII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

działki gruntu nr 168/1 o pow. 0,2056 ha zabudowanej: budynkiem mieszkalnym murowanym, budynkiem obory murowanym, budynkiem stodoły murowanym bez dachu, budynkiem garażu metalowym w dużej części rozebranym, budynkiem spichlerza murowanym bez dachu, drewnianym wychodkiem,

położonej w miejscowości: Mazanówka gm. Tuczna, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00049934/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                 52.976,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę:                            39.732,38 zł.

Rękojmia wynosi kwotę:                                                           5.297,65 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: