Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E KM 83/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-02-06 o godzinie 14:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VII odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako pastwisko trwałe, grunty orne - numer ewidencyjny działki: 140/1 o powierzchni 5,3000 ha (zabudowana budynkami lub budowlami) położonej w miejscowości Michałówka (gm. Biała Podlaska) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00092770/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 445,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 126 333,75 zł.

Wadium wynosi: 16 844,50 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust 1. wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

O B W I E S Z C Z E N I E KM P 61/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-02-18 o godzinie 09:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VI odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako łąka, grunt orny położonej w miejscowości Janów Podlaski mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00098540/1 składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:

- 504 o powierzchni 0,5100 ha oszacowana na kwotę: 6.403,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 4.802,25 zł.

Wadium wynosi: 640,30 zł.

- 570 o powierzchni 1,9600 ha oszacowana na kwotę: 34.361,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 25.770,75 zł.

Wadium wynosi: 3.436,10 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być zgodnie z art. 2a ust 1. wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna, albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: