Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E KM 1821/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-11-07 o godzinie 09:30 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dłużnika o powierzchni użytkowej 29,1000 m.kw. (III piętro) położonego w miejscowości Biała Podlaska ul. Chrobrego 7/18 mającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00083815/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 713,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 61 284,75 zł.

Wadium wynosi: 8 171,30 zł

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E KM 1153/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-11-07 o godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika położonej w miejscowości Krzyczew (gm. Terespol) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00107967/7 składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:

- 383/5 o powierzchni 0,1139 ha (zabudowana) oszacowana na kwotę: 79 906,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 59 929,50 zł.

Wadium wynosi: 7 990,60 zł.

- 383/7 o powierzchni 0,1428 ha (niezabudowana) oszacowana na kwotę: 2 324,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 1 743,00 zł.

Wadium wynosi: 232,40 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: