Namalują swoje wielkie marzenia

Namalują swoje wielkie marzenia
fot. archiwum

GMINA PISZCZAC „Mój mały świat, moje wielkie marzenia” – taki tytuł nosi tytuł ogłoszony przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu z okazji Dnia Dziecka.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi 4 czerwca. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, z terenu gminy Piszczac w kilku kategoriach wiekowych.

Jego celem jest m.in. rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczno-techniczną, dostrzeganie cech charakterystycznych własnych marzeń i promowanie talentów plastycznych dzieci.

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
„Mój mały świat, moje wielkie marzenia”
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Mój mały świat, moje wielkie marzenia”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:
– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczno-techniczną,
– dostrzeganie cech charakterystycznych własnych marzeń,
– promowanie talentów plastycznych dzieci,
– poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
– kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych,
– propagowanie zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania wolnego czasu bez uzależnień typu telefon komórkowy, laptop itp.
– zainspirowanie i zaktywizowanie najbliższego środowiska dzieci do działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, z terenu Gminy Piszczac w następujących kategoriach*:

I. indywidualna:
a. 5-6 lat
b. 7-9 lat
c. 10-14 lat
II. grupowa:
a. 3-4 lat
b. 5-6 lat
2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie oraz dostarczenie do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu. Prace wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do biura GCKiS do 20 maja 2022 r. do godz. 15.00.

*Organizator zastrzega prawo utworzenia dodatkowej kategorii lub zmiany kategorii w razie takiej potrzeby.
3. Każda praca powinna być opatrzona czytelną metryczką umieszczoną z tyłu pracy, zawierającą:
– imię i nazwisko autora / nazwa grupy
– wiek dziecka / grupa wiekowa
– imię i nazwisko opiekuna
– adres placówki
– nr telefonu kontaktowego

TECHNIKA WYKONANIA
1.Dopuszczone techniki wykonania prac: farby plakatowe, farby akwarelowe, farby akrylowe, kredki pastelowe, kredki ołówkowe, kredki świecowe. Prace, które nie będą spełniać w/w warunków nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2.Dopuszczone formaty prac dla kategorii:
I. indywidualna: A4, A3 (blok techniczny, brystol)
II. grupowa: A3, A2 (blok techniczny, brystol)

OCENA PRAC I NAGRODY
1. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora, składające się z minimum trzech osób. Przy ocenie będą brane pod uwagę takie kryteria jak:
– zgodność z tematem,
– samodzielność wykonania,
– wyrażenie artystyczne,
– kompozycja i gama kolorystyczna,
– wrażenia artystyczne,
– estetyka wykonania.

2. Autorom najlepszych prac w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i nagrody zostaną wręczone 4 czerwca 2022 roku, podczas „Rodzinnego Weekendu w Piszczacu”.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: