O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej w postaci:

działki nr: 1545/1 i 1547/1 o ogólnej pow. 0,0104 ha zabudowane budynkiem handlowo-usługowym piętrowym z poddaszem użytkowym o pow. 270,4 m2, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Janowska 13 A, stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00057682/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.143.127,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 857.345,25 zł.

Rękojmia wynosi kwotę: 114.312,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.