O B W I E S Z C Z E N I E     K M 1079/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-07-08 o godzinie 15:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VII odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części nieruchomości dłużnika opisanej jako grunty orne - numer ewidencyjny działki 328/1 o powierzchni 0,5485 ha położonej w miejscowości Biała Podlaska ul. Białka 6-8 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00102519/7.

Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 35 050,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 23 366, 67 zł.

Wadium wynosi: 3 505,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub
na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

OGŁOSZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz Kancelaria Komornicza nr III w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 11-21/9 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2020 o godzinie 11:00 w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 11-21/9 (Kancelaria Komornika)  odbędzie się druga licytacja ruchomości:

Renault Magnum 440

nr. rej. FF 042948

rok produkcji 2004

nr. identyfikacyjny VF611GTA000134169

Przedmiotowy pojazd został oszacowany na kwotę: 14 500,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 7 250,00 zł.

Wadium wynosi: 1 450,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji na Parkingu strzeżonym: Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej Dział Techniczny w Grabanowie 57 w godzinach 9:00 - 10:30. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129. Komornik Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy zarejestrowania ww. pojazdu. Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.