Regulamin plebiscytu Tygodnika „Podlasiak” – „Nasz Autorytet 2018”

 

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą „Nasz Autorytet 2018”.
 2. Podmiotem urządzającym Plebiscyt jest Centrum Wydawniczo-Medialne Podlasiak Spółka z o.o., wydawca tygodnika „Podlasiak” (zwane dalej „Organizatorem”), z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13, Biała Podlaska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000720588.
 3. Plebiscyt trwa od 27 listopada 2018 r. do 22 lutego 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze „Podlasiaka” z 26 lutego 2019 r.
 4. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
 6. Plebiscyt jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Art. 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Kandydatów na Uczestników Plebiscytu zgłasza Redakcja „Podlasiaka” oraz czytelnicy tygodnika „Podlasiak” i profilu FB PodlasiakInfo.pl – osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jako kandydat na Uczestnika może zostać zgłoszona przez Redakcję lub Czytelnika każda osoba, która cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz zaufaniem i szacunkiem otoczenia, wyróżnia się w swojej działalności zawodowej lub społecznej, ma autorytet w swoim środowisku, a także mieszka na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego. Zgłaszający powinien wskazać, do której z podanych kategorii zalicza kandydata:
 3. kultura,
 4. działalność charytatywna,
 5. sport i rekreacja,
 6. edukacja/oświata,
 7. życie codzienne.
 8. Organizator opublikuje imiona i nazwiska oraz wizerunki kandydatów na Uczestników Plebiscytu w wydaniach „Podlasiaka” z 27 listopada, 4 grudnia i 11 grudnia 2018 r.
 9. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny. Kandydat jest uprawniony do żądania usunięcia swoich danych osobowych i wizerunku z listy publikowanej przez Organizatora.
 10. Spośród kandydatów na Uczestników Kapituła Plebiscytu wybierze po pięć osób z każdej kategorii, które wezmą udział w głosowaniu Czytelników „Podlasiaka”, rywalizując o tytuł „Nasz Autorytet 2018” w każdej z kategorii. Kapitułę Plebiscytu tworzą: Anna Chwałek, Gabriela Kuc-Stefaniuk, Józef Bergier, Riad Haidar, Roman Laszuk i Jerzy Sadowski. Redakcja „Podlasiaka” zastrzega sobie prawo wyboru jednego dodatkowego Uczestnika Plebiscytu, oprócz wybranych przez Kapitułę.
 11. Lista Uczestników Plebiscytu biorących udział w głosowaniu Czytelników zostanie opublikowana w tygodniku „Podlasiak” oraz na stronie internetowej www.podlasianin.com.pl – 2 stycznia 2019 r.
 12. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Uczestnika co do swojego udziału w Plebiscycie do dnia 14 grudnia 2018 r. jest równoznaczne z automatycznym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wizerunku. Uczestnik zgłoszony do udziału w Plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 13. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał tytuł „Nasz Autorytet 2018” lub „Nasz Autorytet 2018 internautów” wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, wizerunku i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, który przetwarza dane dla celów, o których mowa powyżej.
 15. Dane osobowe w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych” przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Udział w Plebiscycie Uczestnika jest dobrowolny, jednak brak zgody na wykorzystanie danych osobowych uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Plebiscytu i jego rozstrzygnięcia.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 18. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 7 oraz 8 Uczestnik może cofnąć poprzez wysłanie maila na adres redakcja@podlasiak.info.pl z podaniem danych pozwalających zidentyfikować tę osobę. Wycofanie zgody nie ma wpływu między innymi na możliwość rozpowszechniania wizerunku w sposób zgodny z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Art. 3. ZASADY PLEBISCYTU

 1. Głosowanie na Uczestników Plebiscytu rozpoczyna się 2 stycznia 2019 r. Na łamach „Podlasiaka” odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych w kolejnych wydaniach tygodnika, zaś na stronie internetowej www.podlasiak.info.pl – w sondzie w zakładce „Plebiscyt”.
 2. Każdy Czytelnik może dostarczyć dowolną liczbę kuponów lub oddać dowolną liczbę głosów w sondzie na www.podlasianin.com.pl – jednak w przypadku głosowania internetowego nie częściej niż jeden głos na dzień.
 3. Kupony do głosowania należy dostarczyć do redakcji na adres: Tygodnik „Podlasiak”, ul. Warszawska 13, 21-500 Biała Podlaska, lub wrzucić do pomarańczowej skrzynki ogłoszeniowej „Podlasiaka”. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres lub do skrzynki.
 4. W każdy wtorek w „Podlasiaku” ukaże się prezentacja Uczestników oraz aktualny ranking z podaniem liczby oddanych głosów. Na www.podlasianin.com.pl ranking głosowania internetowego będzie widoczny przez cały czas trwania Plebiscytu.
 5. Laureatem Plebiscytu, otrzymując tytuł „Nasz Autorytet 2018”, zostanie jeden Uczestnik z każdej kategorii, który otrzyma największą liczbę głosów oddanych na kuponach papierowych. Laureatem Plebiscytu, otrzymując tytuł „Nasz Autorytet 2018 internautów”, zostanie jeden Uczestnik z każdej kategorii, który otrzyma największą liczbę głosów oddanych w sondzie na stronie www.podlasianin.com.pl.
 6. Ten sam Uczestnik może otrzymać jednocześnie tytuły „Nasz Autorytet 2018” i „Nasz Autorytet 2018 internautów”.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie operatorów pocztowych, za pomocą których głosujący nadsyłali kupony, oraz innych operatorów świadczących usługi informatyczne i telekomunikacyjne.
 8. Równolegle odbywać się będzie głosowanie na facebookowej grupie JestemPODLASIAKIEM. Tam umieszczone zostaną fotografie Uczestników Plebiscytu. Zwycięzcą głosowania facebookowego zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę polubień, z wyłączeniem głosów oddanych z fałszywych kont i innych nieuczciwych praktyk. Głosowanie na profilu FB ma charakter zabawy i nie będzie sumowane z głosami uzyskanymi na kuponach i w sondzie na www.podlasianin.com.pl.

 

Art. 4. KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

 

Art. 5. NAGRODY I ICH ODBIÓR

 1. Laureat Plebiscytu, któremu nadany zostanie tytuł „Nasz Autorytet 2018” lub „Nasz Autorytet 2018 internautów” w każdej z kategorii, otrzyma pamiątkową statuetkę. Pozostali Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się po zakończeniu Plebiscytu, tj. po 22 lutego 2019 r., w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora po zakończeniu głosowania.
 3. Zgłoszenie się Laureata na uroczyste wręczenie i odbiór statuetki lub dyplomu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w ”Podlasianin”, w serwisie internetowym www.podlasianin.com.pl oraz grupie FB JestemPODLASIAKIEM.
 4. Uczestnicy, którzy zwyciężą w głosowaniu facebookowym, otrzymają upominki od Organizatora. O podziale upominków zdecyduje po zakończeniu głosowania Komisja Konkursowa.
 5. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.
 6. Zwycięzcy Plebiscytu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Plebiscycie.

 

Art. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie przez Uczestników w okresie od dnia rozpoczęcia Plebiscytu najpóźniej do siedmiu dni od daty publikacji listy Laureatów. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Tygodnik "Podlasianin", ul. Warszawska 13, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu siedmiu dni od dnia ich wpływu.
 4. Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

 

Art. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Plebiscytu do wglądu w siedzibie Redakcji oraz na stronie www.podlasianin.com.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Plebiscytu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.
 3. W przypadku podejrzeń ewentualnych nieprawidłowości Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników głosowania.

4.Uczestnik Plebiscytu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.

 1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach plebiscytu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia i w internecie, oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych tygodnika, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Plebiscytu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2018 r.